B3.jpg
B2.jpg
B1-1.jpg
B4.jpg
B5.jpg

TOPDLSP-1

TOPKM-1

TOPDHANG-1

TOPHTRO-1

Giỏ hàng của Bạn

 x 

Giỏ hàng trống

Tai lieu phuc vu Dai hoi co dong Cong ty 2018

Tài liệu phục vụ Đại hội cô đông công ty 2018

1. Báo cáo tổng kết công tác nhiệm kỳ 2013-2018 và định hướng công tác nhiệm kỳ 2018-2013.

2. Báo cáo tổng kết công tác năm 2017 và định hướng công tác năm 2018.