B3.jpg
B2.jpg
B1-1.jpg
B4.jpg
B5.jpg

TOPDLSP-1

TOPKM-1

TOPDHANG-1

TOPHTRO-1

Giỏ hàng của Bạn

 x 

Giỏ hàng trống

Báo cáo của Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2013-2018

Báo cáo của Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2013-2018 

Chuong trinh Dai hoi co dong nam 2018

Chương trình Đại hội cổ đông năm 2018  Tải  Mẫu giấy ủy quyền

Bao cao thuong nien nam 2017

Báo cáo thường niên năm 2017

Tai lieu phuc vu Dai hoi co dong Cong ty 2018

Tài liệu phục vụ Đại hội cô đông công ty 2018

1. Báo cáo tổng kết công tác nhiệm kỳ 2013-2018 và định hướng công tác nhiệm kỳ 2018-2013.

2. Báo cáo tổng kết công tác năm 2017 và định hướng công tác năm 2018.

Bao cao tai chinh năm 2017

Báo cáo tài chính năm 2017

Thông báo

Chốt danh sách tạm ứng cổ tức 2017 và tham dự Đại hội cổ đông năm 2018. thể loại:

+ Ngày đăng ký cuối cùng: 26/3/2018

+ Ngày trả tạm ứng cổ tức: 12/4/2018

+ Ngày hội cổ đông: Theo thông báo (Thông báo sau)

Thông báo về ngày đăng ký cuối để thực hiện quyền tham dự Đại hội cổ đông năm 2018 và tạm ứng cổ tức năm 2017