B3.jpg
B2.jpg
B1-1.jpg
B4.jpg
B5.jpg

TOPDLSP-1

TOPKM-1

TOPDHANG-1

TOPHTRO-1

Giỏ hàng của Bạn

 x 

Giỏ hàng trống

Thông báo

Chốt danh sách tạm ứng cổ tức 2017 và tham dự Đại hội cổ đông năm 2018. thể loại:

+ Ngày đăng ký cuối cùng: 26/3/2018

+ Ngày trả tạm ứng cổ tức: 12/4/2018

+ Ngày hội cổ đông: Theo thông báo (Thông báo sau)

Thông báo về ngày đăng ký cuối để thực hiện quyền tham dự Đại hội cổ đông năm 2018 và tạm ứng cổ tức năm 2017