B3.jpg
B2.jpg
B1-1.jpg
B4.jpg
B5.jpg

TOPDLSP-1

TOPKM-1

TOPDHANG-1

TOPHTRO-1

Giỏ hàng của Bạn

 x 

Giỏ hàng trống

Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả công tác năm 2012

BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT

VỀ KẾT QUẢ CÔNG TÁC NĂM 2012

    Căn cứ vào Luật doanh nghiệp, điều lệ và các nội qui, qui chế của Công ty CP Sách và Thiết bị trường học Quảng Ninh.

    Căn cứ vào báo cáo tài chính năm 2012 của công ty.

    Thực hiện chức năng, quyền hạn của mình, tại Đại hội cổ đông Ban kiểm soát xin được báo cáo trước toàn thể các cổ đông về công tác kiểm tra tài chính, tình hình hoạt động kinh doanh và việc tuân thủ các quy định, nghị quyết của HĐQT như sau:

A/ BÁO CÁO KẾT QUẢ CÔNG TÁC CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2012

1. Công tác kiểm tra tài chính:

    Trên cơ sở kiểm tra số liệu báo cáo tài chính năm 2012, Ban kiểm soát nhận thấy:

    - Công tác kế toán của Công ty đã được tuân thủ đúng chế độ kế toán và chuẩn mực kế toán Việt nam cùng các văn bản hướng dẫn do Nhà nước ban hành.

    - Tình hình hoạt động và kết quả kinh doanh năm 2012 trong báo cáo của Chủ tịch Hội đồng quản trị là chính xác so với sổ sách kế toán và kiểm tra thực tế.

    - Các báo cáo tài chính được thực hiện đầy đủ hàng quý, đảm bảo tính chính xác, trung thực, hợp pháp trong việc ghi chép lưu trữ chứng từ và lập sổ sách kế toán. Đoàn kiểm toán AAC cũng đã đánh giá báo cáo tài chính nhìn chung đúng nguyên tắc, những điều khoản cần chỉnh sửa bổ sung không lớn và không ảnh hưởng nhiều đến kết quả hoạt động kinh doanh.

2. Tình hình hoạt động kinh doanh của Công ty:

Các chỉ tiêu

Chỉ tiêu

Kết quả thực hiện

Tỉ lệ TH/CT

1. Doanh thu và các dịch vụ

59.000.000.000 đ

64.173.756.494đ

108,8%

2. Lợi nhuận sau thuế

3.400.000.000 đ

2.875.435.700 đ

84,6%

3. Cổ tức

16% vốn điều lệ

16% vốn điều lệ

100%

    Trong năm 2012, Ban kiểm soát không phát hiện trường hợp bất thường nào trong các hoạt động kinh doanh của Công ty. Tất cả các hoạt động đều tuân thủ theo đúng các quy định đề ra.

3. Việc tuân thủ các quy định, nghị quyết của HĐQT:

    - HĐQT đã tuân thủ các quy định pháp luật của của nhà nước và thực hiện nghiêm túc các nghị quyết của Đại hội cổ đông đề ra.

    - HĐQT đã bám sát nghị quyết và các mục tiêu đã được Đại hội cổ đông thông qua để đề ra các giải pháp và chỉ đạo hoạt động điều hành của Công ty.Việc điều hành Công ty đã tuân thủ sự chỉ đạo của HĐQT, bảo đảm sự phát triển của Công ty, hài hoà lợi ích giữa người lao động và quyền lợi của nhà đầu tư.

    - Việc tuân thủ các chế độ chính sách và nghĩa vụ của doanh nghiệp theo quy định của pháp luật cũng được Công ty thực hiện đầy đủ bảo đảm công bằng hợp lý, đúng với các quy định của chế độ chính sách cũng như các quy định đã được Công ty cam kết.

4. Công tác giải quyết những kiến nghị của các cổ đông:

    Trong năm 2012 Ban kiểm soát không nhận được đơn thư kiến nghị hoặc đề xuất đề nghị kiểm tra của các cổ đông về mọi mặt do đó không có công tác kiểm tra theo kiến nghị.

B. KẾ HOẠCH CÔNG TÁC NĂM 2013:

    Mục tiêu hoạt động của Ban kiểm soát đề ra là hoàn thành trách nhiệm đại diện cho các cô đông để kiểm tra mọi hoạt động của Công ty bảo đảm tuân thủ đúng pháp luật và điều lệ công ty, thực hiện đúng nghị quyết Đại hội cổ đông đề ra đảm bảo hợp pháp cho nhà đầu tư. Để hoàn thành mục tiêu trên Ban kiểm soát cần tập trung những giải pháp:

    - Thường xuyên và định kỳ kiểm tra giám sát việc thực hiện, chấp hành các chính sách, chế độ quy định của nhà nước, Điều lệ công ty, nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và các nghị quyết, quyết định đã được HĐQT công ty ban hành.

    - Kiểm tra và thẩm định báo cáo tài chính định kỳ, giám sát hoạt động kinh doanh của Công ty.

    - Kết hợp với các tổ chức như Ban thanh tra nhân dân, Ban chấp hành Công đoàn của Công ty để tăng cường công tác kiểm soát toàn diện hơn.

    Trên đây là những kết quả công tác năm 2012 và những định hướng công tác năm 2013 của Ban kiểm soát nhằm mục tiêu hoàn thành tốt vai trò đại diện bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cổ đông, đồng thời thông qua các hoạt động đó góp vào sự phát triển chung của toàn Công ty.

T/M BAN KIỂM SOÁT

      TRƯỞNG BAN

           

NGUYỄN THỊ HỒNG HẢI